بیمارستان ها
بیمارستان سوانح و سوختگی زارع
شماره شناسایی : 1111
توضیحات :
بیمارستان امام خمینی - ساری
شماره شناسایی : 1112
توضیحات :
بیمارستان بوعلی سینا - ساری
شماره شناسایی : 1113
توضیحات :
بیمارستان رازی - قائم شهر
شماره شناسایی : 1115
توضیحات :
بیمارستان فاطمه زهرا - ساری
شماره شناسایی : 1114
توضیحات :